Các lớp xét: XD8A, XD8B, CNTT8, Đ-ĐT8, LTXD10, và các khoá cũ.
Tiêu chí xét: không nợ môn, điểm (hệ 4) từ 2.0 trở lên, có nộp chứng chỉ GD thể chất, có nộp chứng chỉ GD quốc phòng, điểm rèn luyện đạt, không nợ học phí.

- SV phản hồi mọi trường hợp không có tên trong danh sách công nhận trước ngày 05/9/2017 (đa số nợ chứng chỉ thể chất,
Quốc phòng nên không có tên...)

- Nhắc SV photo công chứng CC thể chất và Quốc phòng nộp PĐT trong ngay 05/9/17
Danh sách xét tốt nghiệp K8

Danh sách xét tốt nghiệp Liên thông K10
Chú ý:
Xét TN cho khoá 8 năm 2017 dựa theo QĐ 245.
Năm sau 2018 xét cho khoá 9 sẽ có văn bản mới.

 

Go to top