Khoa Kỹ thuật - Công nghệ:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Khoa Kỹ thuật – Công nghệ là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, được thành lập theo Quyết định số 08/2007 /QĐ-ĐHTĐ ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô.

Điều 2: Đơn vị quản lý toàn diện và trực tiếp Khoa Kỹ thuật – Công nghệ là Trường Đại học Tây Đô.

Điều 3: Nguyên tắc làm việc của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (sau đây gọi tắt là Khoa)

1. Khoa làm việc dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng khoa. Mọi hoạt động của Khoa đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp công tác giữa các đơn vị trong nhà trường của Trường Đại học Tây Đô (sau đây gọi tắt là Quy định làm việc) và Quy định tổ chức - hoạt động của Khoa. Cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Khoa phải xử lý và giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng khoa, phạm vi trách nhiệm và những quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trưởng khoa chịu trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng về mọi công việc Khoa. Trong phân công công việc, mỗi cá nhân, mỗi Bộ môn được giao chuyên trách đảm nhiệm một công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và liên đới chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được giao. Nếu công việc đã được giao cho Bộ môn thì Trưởng Bộ môn đó phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công. Nếu công việc đã được giao cho cá nhân thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.

3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, Quy định làm việc của Nhà trường và của Khoa, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Hiệu trưởng.

4. Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, giảng viên, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và đúng pháp luật. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Khoa

5. Điều hành Khoa Kỹ thuật – Công nghệ là Trưởng Khoa, giúp việc cho Trưởng Khoa là các Phó Trưởng Khoa; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Khoa và Phó Trưởng Khoa do Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường quyết định.

           TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 6: Tổ chức bộ máy của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ gồm:

             3 Bộ môn:

  + Bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử

     + Bộ môn Công nghệ thông tin

     + Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

Với các chức danh sau:

                -Trưởng Khoa (đồng thời là chủ tịch của Hội đồng Khoa học Khoa, Hội đồng tư vấn ngành);

               - Phó Trưởng Khoa;

               - Trưởng bộ môn;

               - Văn thư Khoa;

               - Giáo vụ Khoa;

Go to top