Thông báo các sinh viên dưới đây đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (nợ học phí) 

Các sinh viên dưới đây nộp bổ sung học phí đến hết ngày 08/06/2016 tại phòng Tài Chính

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY
 SINH
LỚP KHOA NỢ
HỌC PHÍ
GHI CHÚ
1 1051120042 Quách Văn Ghil 01/01/1989 ĐHXD5A KTCN 3.850.000  
2 1051010030 Hồ Sĩ Long 12/09/1992 ĐHTH5 KTCN 5.500.000  
3 1051010007 Nguyễn Văn Ao 19/10/1990 ĐHTH5 KTCN 5.500.000  
4 111C660066 Trần Văn Phúc 12/02/1993 CĐXD6A KTCN 5.000.000  
5 12C510102060 Nguyễn Trung Toàn 19/09/1994 CĐXD7 KTCN 5.100.000  
6 12C510102015 Trần Hoàng Giang 12/10/1988 CĐXD7 KTCN 5.100.000  
7 12C510102021 Diệp Quốc Khánh 21/02/1992 CĐXD7 KTCN 5.100.000  
8 12BD480201075 Nguyễn Thái Nguyên 18/12/87 LTĐHTH7D KTCN 5.500.000  
Go to top