TT

NGÀY

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Ngày 19/12/2016

Sinh hoạt thực tập tốt nghiệp, quy định và một số thủ tục có liên quan

Thầy
Q.Cường, Cô Lan, Thầy Tâm

Lúc 9h30’ tại phòng B1

2

Ngày

22/12/2016

SV nhận giấy giới thiệu tại Khoa và liên hệ đơn vị thực tập

Lớp Trưởng, Cô Tú

 

3

Từ 22/12/2016 đến 30/12/2016

SV nộp giấy giới thiệu về khoa (bản photo), nhận phản hồi từ các đơn vị SV thực tập

Cô Tuyền, Cô Tú

 

4

Ngày 05/01/2017

Công bố danh sách SV chưa nhận được đơn vị thực tập

Cô Tú

 

5

Ngày 06/02/2017

SV bắt đầu thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị thực tập (thời gian thực tập từ ngày 06/02/2017 đến 02/04/2017)

SV, đơn vị nhận SV thực tập

(8 tuần)

SV nộp về Khoa báo cáo thực tập TT

Ngày 03/04/2017

6

Từ 27/12/2016 đến 29/12/2016

Xét điều kiện SV làm Khoá luận tốt nghiệp

Khoa, Phòng ĐT

 

7

Ngày 12/01/2017

Công bố danh sách SV làm Khoá luận tốt nghiệp và Tiểu luận tốt nghiệp (SV nhận mẫu giấy xác nhận đề tài tại Khoa)

Phòng Đào Tạo

 

8

Từ 04/01/2017 đến 16/01/2017

Thi lần 2 HK1 NH 2016 - 2017

Phòng ĐT, Khoa

 

9

Từ 29/12/2016 đến 12/01/2017

SV liên hệ với GV chọn và nhận đề tài (có xác nhận của GV) tiểu luận, khóa luận

Giảng viên Hướng dẫn, Thầy Sản, SV

Nhận mẫu giấy XN

10

Từ 06/02/2017 đến 30/04/2017

SV thực hiện Khoá luận tốt nghiệp

SV làm Khoá luận

12 tuần làm KL

11

Từ 06/02/2017 đến 02/04/2017

SV làm Tiểu luận tốt nghiệp

SV làm Tiểu luận

8 tuần làm TL

12

Từ 03/04/2017 đến 07/04/2017

Chấm và nộp điểm Tiểu luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo

GV, Thầy Sản, Phòng ĐT

 

13

Từ ngày 10/04/2017 đến 14/04/2017

Công bố kết quả Tiểu luận tốt nghiệp

Thầy Sản

 

14

Từ 01/05/2017 đến 05/05/2017

Chấm và Hội đồng bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp

GV, Thầy Sản, Phòng ĐT

 

15

Từ 08/05/2017 đến 12/05/2017

Công bố kết quả Khóa luận tốt nghiệp

Thầy Sản

 
Go to top