TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thông tin

STT Tên môn học STT Tên môn học
1 Triết học Mác-Lênin  41 Quản lý dự án Tin học
2 Kinh tế chính trị  Mác - Lênin  42 Trí tuệ nhân tạo
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 43 Quản trị mạng Microsoft Window
4 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 44 Phân tích hệ thống hướng đối tượng
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 Xử lý ảnh
6 Pháp luật đại cương 46 Phương pháp nghiên cứu và viết BCKH - CNTT
7 Vi tích phân A1 47 Chuyên đề ngôn ngữ lập trình
8 Đại số tuyến tính và Hình học 48 Khai khoáng dữ liệu
9 Tin học căn bản 49 Nguyên lý máy học
10 Vi tích phân A2 50 Công nghệ Web
11 Xác suất thống kê (Khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật) 51 Lập trình nhúng và IoT
12 Tiếng Anh định hướng Toeic 1 52 Phát triển phần mềm
13 Tiếng Anh định hướng Toeic 2 53 Niên luận 1 - CNTT
14 Giáo dục thể chất 1 - Bóng chuyền* 54 Niên luận 2 - CNTT
15 Giáo dục thể chất 1 - Bóng đá* 55 Niên luận 3 - CNTT
16 Giáo dục thể chất 1 - Cầu lông* 56 Thực tập tốt nghiệp - CNTT
17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền* 57 Khóa luận tốt nghiệp - CNTT
18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá* 58 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông* 59 Qui hoạch tuyến tính – CNTT
20 Giáo dục thể chất 3 - Bóng chuyền* 60 Lý thuyết thông tin
21 Giáo dục thể chất 3 - Bóng đá* 61 Phương pháp tính - CNTT
22 Giáo dục thể chất 3 - Cầu lông* 62 Mô phỏng
23 Giáo dục quốc phòng* 63 Lý thuyết xếp hàng
24 Kiến trúc máy tính 64 Chuyên đề về một hệ quản trị CSDL 1
25 Toán rời rạc 1 65 Chuyên đề về một hệ quản trị CSDL 2
26 Lập trình căn bản A 66 Thương mại điện tử - CNTT
27 Cấu trúc dữ liệu 67 Phát triển phần mềm mã nguồn mở
28 Phân tích và thiết kế thuật toán 68 Giao diện người - máy
29 Toán rời rạc 2 69 Các hệ thống phân tán
30 Hệ điều hành 70 Hệ điều khiển thời gian thực
31 Lập trình hướng đối tượng 71 Thiết kế cài đặt mạng
32 Mạng máy tính 72 An toàn và bảo mật thông tin
33 Nhập môn công nghệ phần mềm 73 An toàn hệ thống và an ninh mạng
34 Thiết kế và lập trình Web 74 Hệ thống nhúng
35 Hệ cơ sở dữ liệu 75 Tính toán lưới
36 Lập trình truyền thông 76 Tin học lý thuyết
37 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 77 Chương trình dịch
38 Tiếng Anh chuyên ngành - CNTT 78 Hệ cơ sở tri thức
39 Lập trình thiết bị di động 79 Chuyên đề ngôn ngữ lập trình web
40 Pháp luật chuyên ngành CNTT 80 Hệ thống Multi-Agent

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông