TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

STT Tên môn học STT Tên môn học
1 Triết học Mác - Lênin 40 Thủy lực cơ sở
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 41 Thủy văn công trình
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 42 Phương pháp nghiên cứu và viết BCKH-XD
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Đảng CSVN 43 Kỹ thuât điện xây dựng
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 44 Nguyên lý qui hoạch
6 Pháp luật đại cương 45 Cấp thoát nước
7 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 46 Kết cấu thép - Gỗ
8 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 47 Kết cấu bê tông 1
9 Tin học căn bản 48 Kết cấu bê tông 2
10 Vi tích phân A1 49 Đồ án kết cấu bê tông
11 Vi tích phân A2 50 Nền móng công trình
12 Đại số tuyến tính và Hình học 51 Đồ án nền móng công trình
13 Xác suất - Thống kê 52 Kết cấu thép 2 (Nhà CN)
14 Cơ nhiệt đại cương A 53 Đồ án kết cấu thép
15 TT. Cơ nhiệt đại cương A 54 Kỹ thuật thi công
16 Giáo dục thể chất 1 - Bóng chuyền ** 55 Tổ chức thi công
17 Giáo dục thể chất 1 - Bóng đá ** 56 Đồ án thi công
18 Giáo dục thể chất 1 - Cầu lông ** 57 Máy xây dựng
19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền ** 58 Chuyên đề thí nghiệm công trình
20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá ** 59 Chuyên đề thực tế - XD
21 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông ** 60 Chuyên đề công nghệ bê tông xi măng
22 Giáo dục thể chất 3 - Bóng chuyền ** 61 Kết cấu bê tông 3 (Cấu kiện đặc biệt)
23 Giáo dục thể chất 3 - Bóng đá ** 62 Quản lý dự án xây dựng
24 Giáo dục thể chất 3 - Cầu lông ** 63 Nhà nhiều tầng
25 Giáo dục quốc phòng - an ninh ** 64 Thực tập tốt nghiệp - XD
26 Cơ lý thuyết 65 Loại hình 1: Khóa luận tốt nghiệp - XD
27 Sức bền vật liệu 66 Loại hình 2:
28 Trắc địa đại cương 67 Tiểu luận tốt nghiệp - XD
29 Thực tập Trắc địa đại cương 68 Học phần tốt nghiệp 1: Luật xây dựng.
30 Vật liệu xây dựng 69 Học phần tốt nghiệp 2: Kết cấu gạch đá.
31 Thực tập Vật liệu xây dựng 70 Học phần tốt nghiệp 3: Kinh tế ngành XD.
32 Hình họa và vẽ kỹ thuật xây dựng 71 Học phần tốt nghiệp 4: Bê tông dự ứng lực
33 Cơ học kết cấu 72 Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 1
34 Cơ học đất 73 Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 2
35 Thực tập Cơ học đất 74 Qui hoạch đô thị
36 Địa chất công trình 75 Công trình trên đất yếu
37 Thực tập địa chất công trình 76 Công trình thủy
38 Kiến trúc công trình 77 Tiếng Anh chuyên ngành - XD
39 Đồ án kiến trúc 78 Công trình giao thông.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông