TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Faculty of Engineering - Technology

ktcn@tdu.edu.vn

Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

STT Tên môn học STT Tên môn học
1 Triết học Mác - Lênin 34 TT. Kỹ thuật điện
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 35 Hệ thống điện 1, 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 36 Kỹ thuật Audio và Video
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Đảng CSVN 37 Điện tử công suất
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 38 TT. Điện tử công suất
6 Pháp luật đại cương 39 TT. Tay nghề điện – điện tử
7 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 40 Thiết kế hệ thống điện
8 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 41 TT. Thiết kế hệ thống điện
9 Tin học căn bản 42 Truyền dữ liệu
10 Vi tích phân A1 43 Kỹ thuật điện lạnh
11 Vi tích phân A2 44 Điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
12 Đại số tuyến tính và Hình học 45 Cảm biến
13 Xác suất - Thống kê 46 Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính
14 PP nghiên cứu và viết báo cáo khoa học 47 Matlab và Labview
15 Giáo dục thể chất 1 48 Năng lượng tái tạo
16 Giáo dục thể chất 2 49 Cơ sở và ứng dụng IOTs
17 Giáo dục thể chất 3 50 Kỹ thuật Robot
18 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 51 Kỹ thuật phần cứng máy tính
19 Toán kỹ thuật 52 Kỹ thuật điều khiển tự động công nghiệp
20 Lý thuyết mạch 53 Thiết kế mạch in
21 Linh kiện điện tử 54 CAD trong kỹ thuật điện
22 Mạch điện tử Analog 55 Niên luận 1 Điện – Điện tử
23 TT. Mạch điện tử Analog 56 Niên luận 2 Điện – Điện tử
24 Mạch số 57 Tham quan thực tế
25 TT. Mạch số 58 Công nghệ thủy lực và khí nén
26 Kỹ thuật xung 59 Lập trình nhúng
27 Lập trình căn bản – Điện tử 60 Điều khiển mờ
28 TT. Lập trình căn bản – Điện tử 61 Đo lường thông minh.
29 Tiếng anh chuyên ngành 62 Mạng nơ-ron nhân tạo
30 Kỹ thuật vi xử lý 63 Kỹ thuật chiếu sáng
31 TT. Kỹ thuật vi xử lý 64 Nhà máy điện
32 Khí cụ điện – An toàn điện 65 Tích trữ năng lượng trong hệ thống điện
33 Kỹ thuật điện  66 Quản lý và sử dụng điện năng

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông